ARAMA YAP

  Anlaşmalı Kurumlar  

        Kalite Birimi        

 

 

 

 

  

 

Ayniyat Birimi

 

 

 

 

 

Taşınır ve Ayniyat Birimi Görev Tanımı

 

 

 

 

 

Görev Tanımı

: Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Adı Soyadı

: Recep BUDAK

Unvan

: Sağlık Memuru

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

 

Görev Tanımı

: Ambar ve Depo Memuru

Adı Soyadı

: Süleyman PEHLİVAN

Unvan

: Şef

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

 

 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

          Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan AYNİYAT TALİMATNAMESİ’nin içerdiği her türlü mal ve malzeme ile ilgili işleri/işlemleri kapsar.

 

Taşınır ve Ayniyat  Görev Tanımı

 1. Ayniyat kayıtlarının tutulmasını güncelleştirilmesiniyapar.
 2. Harcama Bürosunca edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre  sayarak,ölçerek  teslim  alır,  doğrudan  tüketilmeyen  ve  kullanıma  verilmeyen  taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda            muhafazaeder.
 3. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, bunların kesin kabulü yapılmadan  kullanıma verilmesiniönler.
 4. Kabuledilen    malın/malzemenin     ambar     kayıtlarına     geçirilmesini     ve    Ayniyat Alındısı’nın düzenlenmesini, düzenli biçimde ambarlanmasınıyapar.
 5. Demirbaş kayıtlarına göre demirbaş eşyanın numaralandırılmasınıyapar.
 6. Hastane yöneticilerinin verilmesini   bildirdiği   mal   ve   malzemelerin  ambar  çıkış işlemlerini yaparak ilgili birimlere tesliminiyapar.
 7. Kalorifer yakıtının ve Jeneratör için alınan mazotun kurallara uygun olarak işlerini yapar, depolara doldurulmasınısağlar.
 8. Dayanıklı taşınırları zimmet fişi karşılığı kullanıma verir, zimmet belgelerini hazırlar, listelerini odalarınaasar.
 9. Demirbaş eşyanın satışı veya yok edilmesi ilebaşka bir kuruma devriyle ilgili işlemleriyapar.
 10. Devir ya da bağış yoluyla gelen demirbaş eşyadan ederi belli olmayanların ederinin belirlenmesi ve ayniyata kazandırılması işlemleriniyapar.
 11. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karsı korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasınısağlar.
 12. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisinebildirir.
 13. Kırılan ve/veya kaybolan demirbaş eşya/donanım malzemesi bedellerinin kusuru olanlara ödettirilmesine ilişkin işlemleriyapar.
 14. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar, harcama  yetkilisince  belirlenen  asgari stok seviyesinin altına düsen taşınırları harcama yetkilisinebildirir.
 15. Harcama Bürosunun malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcıolur.
 16. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar.
 17. Kullanımda bulunan taşınırların ilgililere zimmetini yapar, bir suretinin kapısının arkasında asılmasınısağlar.
 18. Yangına karşı gerekli önlemlerin alınmasınısağlar.
 19. Yılsonunda demirbaş eşya ve donatım malzemeleri ile tüketim mallarının sayımını yapan kurulda görev alır. Sayım sonrasının işlemleriniyapar.
 20. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin  kayıtları  tutar,  bunlara  ilişkin  belge  ve cetvelleri düzenler ve taşınır yönetim hesap cetvellerini üst yönetime sunar
 21. Ayniyat işlerinde yapılamayan işler ve nedenleri konusunda Hastane yönetimine bilgi verir.
 22. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Hastane yönetimine karşısorumludur.