ARAMA YAP

  Anlaşmalı Kurumlar  

        Kalite Birimi        

 

 

 

 

  

 

Eczane

ECZANE BİRİMİ

Görev Tanımı

: Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Adı Soyadı

: Feyzanur ÜLGER 

Unvan

: Eczacı

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

 

Görev Tanımı

: Ambar ve Depo Memuru

Adı Soyadı

: Yalçın AYDIN

Unvan

: Sağlık Memuru

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

,

ECZANE BİRİM SORUMLUSUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

1- Oluşturulacak ilaç alım komisyonunda yer almak, komisyon ile birlikte hastanenin ilaç alım politikasını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. İlaç alım komisyonu ile çalışmalar yaparak stok alt limit çizelgesini hazırlamak. Belirlenen stok alt limitlerinin otomasyon sisteminin uyarı mekanizmasına işlenmesini sağlamak.

2-Hastanede oluşaçacak olan ilaç ihtiyacını otomasyon uyarı mekanizmasının verdiği uyarı doğrultusunda belirlemek, siparişlerini vermek ve zamanında teminini sağlamak.

3-İlaçlarla ilgili ihalelere katılmak. İhalelerin hastanenin menfaatleri doğrultusunda sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak. Uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesini sağlamak.

4-Acil ilaç teminlerini (satın almaya istem yaparak) sağlamak.

5-İhalelerin son durumunu takip etmek özel ve acil durumlarda, gerektiğinde sürecin hızlandırılmasını ve ilacın en kısa sürede teslimini sağlamak.

6-Her türlü yazışma, evrak takibini yapmak ve sağlamak. Resmi kurumlara gitmesi gereken evrakları zamanında hazırlamak ve göndermek.

7-Eczane ile ilgili genel koordinasyonu sağlamak.

8-Eczane personelini eczane işleyişi konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek. İşleyişin devamlılığını sağlamak.

9-Eczanede ve/veya ilgili alanlarda oluşabilecek her türlü sorunu imkanları doğrultusunda çözümünü sağlamak veya gerekli mercilere bildirmek.

10-İlaçlarla ilgili kontrollerin çizelgesini oluşturarak bir plan çerçevesinde düzenli olarak yapılmasını sağlamak. (miat, stok sayımı, saklama koşullarının kontrolü) Sonuçları kayıt altına almak.

11-Miat sorunu olan ilaçlarla ilgili gerekli yazışmaları yaparak prosedürün takibini sağlamak.

12-Servislerden otomasyon sistemi üzerinden hasta bazında hekimler tarafından yapılan Order' ler doğrultusunda, mesleki bilgisi ışığında uygun olup olmadığını kontrol etmek, gerekli elemeleri yaptıktan sonra uygun gördüğü taktirde onaylamak ve döküm listesi oluşturmak. Döküm listelerini eczane personeline iletmek, ilaçların kontrol edilip hazırlanmasını ve birimden gelen görevliye tutanak karşılığı teslim edilmesini sağlamak.

13-Acil servislerde bulunması gereken aşı ve serumların(yılan zehiri, tetanos, akrep zehiri vs.) temini ve miat kontrolünü yapmak, uygun saklama koşullarını sağlamak ve ilgili sorumlu hemşireleri gerekli konularda bilgilendirmek.

14-İlaç güvenliği talimatını iyi bilmek, eczane personeli tarafından uygulanmasını sağlamak ve ilaç suistimalinin önüne geçmek.

15-Yetkileri, görevleri ve sorumlulukları doğrultusunda yaptığı işlerde kurum menfaatlerini ön planda tutmak, kurumu zarara uğratacak hiç bir faaliyet içine girmemek. Kurumun kar marjını yükseltecek yöntemleri araştırmak ve uygulamak.

16-Nöbetçi personeli görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

17-Nöbet çizelgesini hazırlamak. İlgili personele ve resmi yerlere tebliğ etmek. Nöbetçi personelin bu çizelgeye uymasını, görevini zamanında ve uygun kıyafet ile teslim alımasını sağlamak.

18-Nöbet devir teslim işlemi sırasında eczanede bulunmak, nöbetçi personeli yapması ve yapmaması gerekenler konusunda uyarmak. Sabah nöbetçi personelden gerekli bilgileri alıp varsa sorunları dinledikten sonra eczaneyi teslim almak varsa sorunların çözümünü sağlamak.

19-Eczane personelinin her türlü sorunlarını dinlemek yetkileri dahilinde çözüm aramak veya yönetime bildirmek.

20-Eczanedeki her türlü resmi evrak ve kağıttan(kırmızı, yeşil, mor reçete koçanları gelen giden evraklar vb.) ilaç ve demirbaştan esas sorumlu kişi eczacıdır.

21-Eczanedeki personelin hatasından ve sorumsuzluğundan kaynaklanabilecek her türlü problemin sorumlusu, sorumlu eczacıdır. Bu anlamda sorumlu eczacı personelini çok iyi denetlemek ve gerekli uyarıları zamanında yapmakla yükümlüdür.

22-Hafta sonu icağçı eczacı olarak eczanede oluşabilecek her türlü sorunun çözümü için ulaşılabilir ve en kısa zamanda hastaneye geleblir durumda olmak.

23-İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.

24-Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymaktır.